ภาษาไทย Dansk                                                                                                              Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


 

 

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

lørdag den 18. september 2021
 
Generalforsamling i Sawasdee Thai Dansk Forening

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til den 37. ordinære generalforsamling

Lørdag den 18. september 2021 kl. 13.00

i Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 3 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse for generalforsamlingen

6. Fastsættelse af kontingent

Ægtepar: ...... 300 kr. (bestyrelsen foreslår 250,-)

Enlige: ………. 175 kr. (bestyrelsen foreslår 125,-)

Unge mellem 18-24 år: 100 kr. (bestyrelsen foreslår 50,-)

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget

8. Afstemning om indkomne forslag

    Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring af

     §14. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Nuværende ordlyd:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tiden 15/5 – 15/6.

Der indkaldes med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til de medlemmer, der er bosiddende i Danmark.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag:

   §14. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, som udgangspunkt i forbindelse med foreningens sommerfest i pinsen.

Der indkaldes med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til de medlemmer, der er bosiddende i Danmark.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

I. (forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage før generalforsamlingen)

9. Valg til foreningens poster

I. Valg af bestyrelse. På valg er:

Sirirat Andersen       (modtager genvalg) 

Lars Bo Nissen        (modtager genvalg)

Wutthiphong Phookhang Toft (modtager genvalg)

II. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Wannapha Chomchuen (villig til genvalg)

Sirinya F. Namnuad Jensen (modtager ikke genvalg)

III. Valg af 1 revisor. På valg er:

Kurt Juul Sandgård (villig til genvalg)

IV. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er:

Viggo Toft Poulsen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

****************************************************************************

ประกาศ  

สมาคมสวัสดีไทย เดนิช ขอประกาศแจ้งต่อสมาชิกทุก ๆ ท่านเข้าร่วม ในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 37 

วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 

Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg  

ระเบียบการเสนอญัตติ  

๑. เลือกตั้งประธานขององค์ประชุม  

๒. เลือกตั้งคนจดรายงานการประชุม   

๓. เลือกตั้งคนนับคะแนน  ท่าน 

๔. รายงานกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว  

๕. รายงานการบัญชีของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว

๖. การกำหนดอัตราค่าบำรุงสมาชิก     

    คู่สมรส: ...........................300 โครนเน่อร์ (คณะกรรมการเสนอ 250.-) 

    โสด: ...............................175 โครนเน่อร์ (คณะกรรมการเสนอ 125.-) 

    เยาวชน อายุ 18-24 ปี: .......100 โครนเน่อร์ (คณะกรรมการเสนอ 50.-) 

๗. การนำเสนอ และการอนุมัติงบประมาณ       

๘. การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับ 

คณะกรรมการมีข้อเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ใน

      §14. การจัดประชุมสามัญใหญ่ 

ถ้อยคำข้อบังคับปัจจุบัน:

การประชุมสามัญใหญ่ประจำปี จัดขึ้นทุกปีในช่วงวันที่ 15/5 - 15/6

จะมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วันโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก 

การประกาศนัดประชุมต้องมีระเบียบวาระในการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ 

ข้อเสนออันใหม่ของคณะกรรมการ:

     §14. การจัดประชุมสามัญใหญ่ 

       การประชุมสามัญใหญ่ประจำปี โดยเป็นจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับงานสังสรรค์ฤดูร้อนของสมาคมในวันเพ็นเทคอสต์ (Pinse) จะมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วันโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก
การประกาศนัดประชุมต้องมีระเบียบวาระในการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่
 

    I. (ข้อเสนอจากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสามัญใหญ่ในรอบปี จะต้องทำหนังสือส่งถึงคณะกรรมการอย่างช้าสุด 30 วันก่อนวัน ประชุมสามัญใหญ่)  

๙. การเลือกตั้งตำแหน่งหน้าที่ของสมาคมฯ 

    I. การเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ที่ครบวาระ คือ 

            ศิริรัตน์ Andersen                  (ยินดีรับเลือกตั้ง)  

            Lars Bo Nissen                    (ยินดีรับเลือกตั้ง

            วุฒิพงศ์ Phookhang Toft       (ยินดีรับเลือกตั้ง)  

    II. การเลือกตั้งกรรมการสำรอง ๒ ท่าน ผู้ที่ครบวาระ คือ      

            Wannapha Chomchuen        (ยินดีรับเลือกตั้ง) 

            Sirinya F. Namnuad Jensen  (ไม่รับเลือกตั้ง)          

    III. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ครบวาระ คือ      

            นายKurt Juul Sandgaard       (ยินดีรับเลือกตั้ง)

    IV. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำรอง ผู้ครบวาระ คือ    

            นาย Viggo Poulsen Toft        (ยินดีรับเลือกตั้ง)
๑๐. อื่นๆ

 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk