ภาษาไทย  Dansk                                                                                                        คณะกรรมการ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ห้องสมุด
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival

 

 


โรงเรียนสอนภาษาไทย, Aarhus

Rak Thai skole
i
København

 

 

 

 

 

 


 

Tilmelding til generalforsamling / fest 
lørdag den 3. juni 2017

Tilmelding senest (อย่างช้าี่สุด) den 20. maj 2017


ประกาศ

สมาคมสวัสดีไทย เดนิช เขต Jylland & Fyn ขอประกาศแจ้งต่อสมาชิกทุก ๆ ท่านเข้าร่วม ในการประชุมสามัญใหญ่ประจาปี

ครั้งที่ 33

วันและเวลา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

ระเบียบการเสนอญัตติ

๑. เลือกตั้งประธานขององค์ประชุม

๒. เลือกตั้งคนจดรายงานการประชุม

๓. เลือกตั้งคนนับคะแนน 3 ท่าน

๔. รายงานกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว

๕. รายงานการบัญชีของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว

๖. การกาหนดอัตราค่าบารุงสมาชิก

คู่สมรส: ...........................300 โครนเน่อร์

โสด: ...............................175 โครนเน่อร์

เยาวชน อายุ 18-24 ปี: .......100 โครนเน่อร์

๗. การนาเสนอ และการอนุมัติงบประมาณ

๘. การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับ

i. (ข้อเสนอจากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสามัญใหญ่ในรอบปี จะต้องทาหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการอย่างช้าสุด 45 วันก่อนวันประชุมสามัญใหญ่)

คณะกรรมการเสนอเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับของ § 1a:

คณะกรรมการเสนอเปลี่ยนชื่อของสมาคมฯไปเป็น "สมาคมสวัสดีไทยเดนิช" หมายความว่า ชื่อสมาคมย่อลงโดยตัดคาว่า ”Jylland & Fyn” ออกไป และเส้นขีดกลางระหว่างไทย-เดนิชก็จะถูกลบออกเช่นกัน ข้อเสนอนี้เราได้มีการสนทนาตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมือเราได้ประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ผ่านมา และได้ทาตามการเรียกร้องจากสมาชิก (ข้อมูลที่ชัดเจนจะส่งให้สมาชิกทุกท่านทางอี-เมล์)

๙. การเลือกตั้งตาแหน่งหน้าที่ของสมาคมฯ

i. การเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ที่ครบวาระ คือ

นาย Jørn F. Christensen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาง ศิริรัตน์ Andersen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาง ณัฐหทัย ภูศิริ (ยินดีรับเลือกตั้ง)

ii. การเลือกตั้งกรรมการสารอง ๒ ท่าน ผู้ที่ครบวาระ คือ

นาง ยุวดี Petersen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาย วุฒิพงศ์ Phookhong Toft (ยินดีรับเลือกตั้ง)

iii. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ครบวาระ คือ

นายKurt Jul Sandgaard (ยินดีรับเลือกตั้ง)

iv. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสารอง ผู้ครบวาระ คือ

นาย Kurt V. Jensen (เสียชีวิต)

คณะกรรมการขอเสนอ นาย Viggo Toft Poulsen

คณะกรรมการขอเสนอ นาย Viggo Toft Poulsen

๑๐. อื่นๆ

******************************

Generalforsamling i Sawasdee Thai-Dansk Forening

for Jylland & Fyn

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til den 33. ordinære generalforsamling

Lørdag den 3. juni 2017 kl. 14.00

i Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 3 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse for

generalforsamlingen

6. Fastsættelse af kontingent

Ægtepar: ........................300 kr.

Enlige: ………………………...175 kr.

Unge mellem 18-24 år: ….100 kr.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget

8. Afstemning om indkomne forslag

i. (forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 45 dage før generalforsamlingen)

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 1a:

Bestyrelsen foreslår, at foreningens navn ændres til ”Sawasdee Thai Dansk Forening”, dvs. at foreningsnavnet forkortes ved at ”for Jylland og Fyn” fjernes, samt bindestre-gen imellem Thai Dansk. Dette forslag fremsættes på bag-grund af drøftelse herom ved sidste generalforsamling, og på opfordring fra medlemmer (uddybning heraf sendes til alle medlemmer pr. E-mail)

9. Valg til foreningens poster

i. Valg af bestyrelse. På valg er:

Jørn F. Christensen (villig til genvalg)

Sirirat Andersen (Villig til genvalg)

Nathathai Phoosiri (villig til genvalg)

ii. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Yuwadee Petersen (villig til genvalg)

Wutthipong Phookhong Toft (villig til genvalg)

iii. Valg af 1 revisor. På valg er:

Kurt Juul Sandgård (villig til genvalg)

iv. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er:

Kurt V. Jensen (kan ikke genopstille)

Bestyrelsen foreslår: Viggo Toft Poulsen

10. Eventuelt


เหตุการณ์สำคัญที่จะมีขึ้น - Kommende begivenheder:


Verdensbilleder i Aarhus City fra den 2.-3. juni 2017

Sawasdee Thai-Dansk Forening for Jylland & Fyns billede.

Glæd dig til 2.-3. juni 2017, hvor Aarhus' gader, torve og pladser åbner op for kulturelle, gastronomiske og rejserelaterede indslag og oplevelser fra alverdens lande under eventen “Verdensbilleder: Explore the World with Aarhus”. Her vil også være indslag fra Thailand, og I vil kunne mødes os fra Sawasdee Thai-Dansk Forening for Jylland & Fyn og Thai Heritage, Aarhus (กลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส)
Læs mere om arrangementet her: http://aarhus-city.dk/shopping/verdensbilleder-explore-the-world-with-aarhus-2-3-juni-2017

ตั้งหน้าตั้งตารอประสบกับความสนุกสนานกในงานอันยิ่งใหญ่ของเมืองออร์ฮูสจากวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2017 นี้ “Verdensbilleder: Explore the World with Aarhus” ท่านจะได้เห็นเกี่ยวกับศิลปการทำอาหาร วัฒนธรรม ศิลปที่มีค่า จากนานาชาติ เช่นจากประเทศไทย ก็จะได้พบปะกับสมาคมสวัสดีไทย เดนิช และกลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส (โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก)
เกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการนี้เข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ http://aarhus-city.dk/shopping/verdensbilleder-explore-the-world-with-aarhus-2-3-juni-2017


Sommerfest og generalforsamling งานสังสรรค์ประจำปี 2017

Sawasdee Thai-Dansk Forening for Jylland & Fyns billede.

Den årlige generalforsamling og sommerfest for foreningens medlemmer lørdag den 3. juni 2017. Generalforsamlingen starter kl. 14:00. Dørene åbnes til festlokalet kl. 16:50.

สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน จะมีการประชุมสามัญใหญ่ในรอบปี เริ่มเวลา 14.00 น. 
เวลา 16.50 น. ประตูเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ของสมาคมฯ


Mors Dag งานวันแม่ den 12. august 2017

Sawasdee Thai-Dansk Forening for Jylland & Fyns billede.

Sammen med กลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส/ประเทศเดนมาร์ก, Thai Heritage - Aarhus /Denmark fejrer vi Mors Dag.
ร่วมกับกลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส/ประเทศเดนมาร์ก เราจะจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเดนมาร์กและมีชุมชนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมสวัสดีไทย-เดนนิชและกลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส-เดนมาร์ก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต นางสาว วิมล คิดชอบ ได้เป็นประธานในพิธี และกล่าวนำผู้เข้าร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน รวมทั้งยืนสำรวมตั้งจิตอธิษฐานน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำสมุดลงนามแสดงความอาลัยไปให้ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าวและใกล้เคียงร่วมลงนาม รวมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในโอกาสนี้ด้วย

Den 27. november 2016 havde Den Thailandske Ambassade i København i samarbejde med Sawasdee Thai Dansk Forening og Thai Heritage-Aarhus/Denmark inviteret til en ceremoni til ære for den afdøde Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadej og til at skrive sig ind i Kondolencebogen. Aarhus er Danmarks næststørste by. Ambassadør H. E. Ms Vimol Kidchob stod i spidsen for arrangementet, hvor cirka 250 mennesker deltog i begivenheden. Alle viste deres loyalitet og sang Anthem sammen for Kong Rama 9. Ved denne lejlighed blev der også vist udstilling om de kongelige pligter.

(Uofficiel oversættelse af Suphan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รูปภาพเพิ่มเติม ดูที่ www.facebook.com/sawasdeethaidanskforening
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

Long Live Her Majesty The Queen

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าประธานและคณะกรรมการ

สมาคมสวัดีไทย เดนิข ประเทศเดนมาร์ก


 

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี สมาคมสวัสดีไทย เดนิช เขต Jylland & Fynประเทศเดนมาร์ก ขอเชิญชวนบรรดาสมาชิก และประชาชนชาวไทยในเดนมาร์กร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน LONG LIVE THE KING

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพรรณ เรืองกระโทก ประธานของสมาคมฯ และคณะกรรมการ สวัสดีไทย เดนิช เขต Jylland & Fyn ประเทศเดนมาร์ก

 


งานสังสรรค์ประจำปี 2559:
ENDNU EN VELLYKKET FEST
อีกครั้งที่เราประสบความสำเร็จเกี่ยวกับงานสังสรรค์

Sommerfest 2016 den 14. maj 2016:

Kære alle

Så kan vi se tilbage på endnu en vellykket sommerfest i Sawasdee Thai-Dansk Forening for Jylland & Fyn.

Tak til alle, der deltog – som altid var I med til at skabe en god fest med hygge og godt humør.

Tak til alle, der har hjulpet med at få stablet festen på benene – uden jer ville der jo slet ikke blive sådan en god fest.

Tak til vores toastmastere, der styrede os gennem festen, og tak til jer, der leverede den flotte underholdning.

Endelig skal der også lyde en stor tak til Thai Airways, der igen bidrog med flybilletter og gaver til vores lotteri.

Vi glæder os til at se jer alle igen næste år – men mon ikke vi når at ses inden!

Se billeder... รูปภาพ..... klik Her.....
 


  


ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (เดนมาร์ก)

เขียนโดย TDD ON 19 ธันวาคม 2558. POSTED IN ชุมชนไทยในเดนมาร์ก

พี่น้องคนไทยในประเทศเดนมาร์กและชาวเดนมาร์ก เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 Terminalerne 1, Oceankaj 2150 Nordhavn Copenhagen Denmark ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 13.00 น.ของผู้ที่จะเข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อ พร้อมทั้งรับเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน สายรัดข้อมือพระราชทาน และหมายเลขประจำรถจักรยานพร้อมธงโบกและอุปกรณ์ตกแต่งจักรยาน
เมื่อได้เวลาตามหมายกำหนดการนางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้นำผู้เข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ในการปั่นเพื่อพ่อของประเทศเดนมาร์ก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณเกือบ 200 คน จากมีผู้มาลงทะเบียนไว้ 119 คน และทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯไว้ภายในบริเวณ Terminalerne 1 ให้ผู้เข้าร่วมปั่นเพื่อได้ชมนิทรรศการ
 

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อจัดพร้อมกันทั่วประเทศไทยและอีก 66 เมืองทั่วโลก เดนมาร์กก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ได้เวลา 15.00 น. นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูตฯนำคนไทยในเดนมาร์กและชาวเดนมาร์ก ปั่นจักรยานระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินไทยดูรูปภาพ http://thaiembassy.dk/สถานเอกอัครราชทูต-ณ-กรุ-3/

 

คริสต์มาสในประเทศไทย

ประวัติการณ์พิเศษกับสายการบินไทย

บินตรงจากโคเปนเฮเกน-ภูเก็ต ในวันที่ 11 ธันวาคม หรือ 13 ธันวาคม 2558 และเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ อย่างช้าที่สุดวันที่ 27 ธันวาคม 2558 (สามารถแวะเที่ยวกรุงเทพฯได้) ราคาเพียง 4.833,- โครนเน่อร์ ต่อคน รวมภาษีแล้ว

ท่านสามารถโทรฯติดต่อสอบถามได้กับ Thai Travel 33-258989 หรือส่ง e-mail มาที่ kontakt@thaitravel.dk
 

Lige nu har Thai Airways "Ekstraordinært juletilbud med Boeing 747 til Phuket 11. og 13. december 2015"

Læs videre nedenfor.......

 

Jul i Thailand

 

Ekstraordinært tilbud med Thai Airways.

 

Rejs direkte fra København til Phuket den 11. eller 13. december 2015 og retur igen via Bangkok senest den 27. december 2015 til kun 4.833 kr. pr. person inkl. skatter.

Book nu hos Thai Travel på 33-258989 eller pr. mail på kontakt@thaitravel.dk

 

 

Christmas in Thailand

 

Extraordinary offer with Thai Airways.

 

Fly direct from Copenhagen to Phuket k on 11th December or 13th December 2015 and return no later than the 27th December 2015 for only DKK 4.833,- per person incl. Tax

Book now with Thai Travel at 33-258989 or send an e-mail to kontakt@thaitravel.dk


Så er medlemsbladet sendt ud. God fornøjelse med læsningen!
วารสารของสมาคมฯ ออกแล้วครับ!
 

 

พิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015 ก็เสร็จสิ้นลงด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับผลงานที่ประสบความสำเร็จของเรา

Munkeceremoni og fejring af den thailandske dronnings fødselsdag (Mors Dag) den 22. august 2015 er vel overstået. Tak til alle, som var med til at få et vellykket arrangement.

Se billeder ดูรูปภาพ klik Her....


ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเดือนแห่งวันแม่ 

(for lidt på dansk se længere nede)

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

โดยสมาคมสวัสดีไทย เดนิช เขต Jylland & Fyn ร่วมกับ “กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทยในออร์ฮูส/เดนมาร์ก” (สอนภาษาไทยให้เด็กในออร์ฮูสและเมืองใกล้เคียง) ได้พร้อมใจกันจัดงานทำบุญตักบาตร และระลึกถึงพระคุณแม่ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่จัดงานคือ Skt. Knuds Skole, Ryesgade 24, 8000 Aarhus C. อยู่ติดโบสถ์คาทอลิค ถนนคนเดิน
จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้พี่น้องชาวไทยและครอบครัว ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร พบปะสังสรรค์กัน และให้บุตรหลานได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ ผู้มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูเรามา และให้ลูกๆได้มากราบแม่ (คุณแม่ท่านไดจะพาลูกมางานแะมาทำพิธีกราบแม่ กรุณาติดต่อมาทางเราด้วยค่ะ)
พระภิกษุสงฆ์จากวัดป่า โคเปนเฮเกน จะมาให้ศีลให้พร และร่วมในงานครั้งนี้ โดยจะใส่บาตร อาหารสด แห้ง ถวายสังฆทาน และถวายปัจจัยให้ทางวัด แล้วแต่กำลังศรัทธาของญาติโ
ยม 

กำหนดการ 
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนไหว
้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.30 น. ตักบาตร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนาเนื่องใน
วันแม่
เวลา 13.45 น. พิธีการในวันแม่ และการแสดงของเด็กๆ

ในงานเรามีอาหาร ขนมไทย เครื่องดื่ม และสังฆทาน อาหารแห้ง สำหรับใส่บาตรใว้จำหน่าย รายได้ทั้งหมดจะมอบถวายวัดป
่า โคเปนเฮเกน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที


คุณ ศิริรัตน์ ศีรวุฒิพงศ์ Andersen, tlf. 
27 45 39 87 (Randers, Ørsted, Auning)
E-mail: sirirat@thai-dansk.dk 
คุณ มาลี Christensen, tlf. 
21 75 86 43 (Aalborg)
E-mail: maleeogjorn@hotmail.com
คุณ ชลกร ชื่นศิวา, tlf. 
50 56 01 76 (Aarhus) 
E-mail: rainyn2m@hotmail.com
คุณ ณัฐหทัย ภูศิริ, tlf. 
42 42 73 77
E-mail: nat_phoosiri@hotmail.com 
คุณวลี ท๊อป, tlf. 
50 17 89 99
E-mail: valee111@hotmail.com 

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
ศิริรัตน์
กลุ่มสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย Aarhus/Denmark
สมาคมสวัสดีไทย-เดนิช เขต Jylland & Fyn
 
********************************************

Kære alle

Vi inviterer hermed til munkeceremoni i forbindelse med fejring af den thailandske dronnings fødselsdag (Mors Dag). 
Det foregår lørdag den 22. august 2015 fra kl. 9-17 på Skt. Knuds Skole i Aarhus. Alle er velkomne. Man kan købe thailandsk mad og drikke samt gaver til munkene (som der er er tradition for ved disse ceremonier). Husk derfor kontanter:-) Alt overskud går ubeskåret til Templet Wat Pa. 
Man behøver ikke at tilmelde sig, men hvis man ønsker at vide mere, kan man kontakte en af de ovenstående. 

Vi ser frem til at se jer!

Med venlig hilsen

Sirirat Andersen 
Den Thailandske sprog og Kultur Klub i Aarhus 
Sawasdee Thai Dansk Forening for Jylland & Fyn


ย้อนหลังกลับไปดูการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 นี้ก็สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีมากๆๆๆๆๆ 
เนื้อความต่างๆจากวันงานนั้นจะพยายามทำให้เสร็จในเร็ววันนี้

รูปภาพจากวันงานเข้าดูได้ใน Facbook ลิงค์ข้างล่าง....

Man kan se billeder fra begivenheden på 
www.facebook.com/sawasdeethaidanskforening


เรียน สมาชิกทุกๆท่าน:

ถ้าหากท่านเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หรือเปลี่ยน อี-เมล์ กรุณาแจ้งให้ทางสมาคมฯทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง ส่งถึง: info@thai-dansk.dk

HUSK, AT MEDDELE PÅ: info@thai-dansk.dk , HVIS DER ER ÆNDRINGER I ADRESSE eller E-MAIL.


ดูรูปภาพจากงานนิทรรศการฯ คลิ๊กที่นี่.....


ประกาศ

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองHvide Sande ถูกปิดเนื่องจากท่านกงสุลกิตติมศักดิ์นาย Ib Thomsen เสียชีวิต คำถามเกี่ยวกับการขอทำวีซ่าในประเทศไทย กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโคเปนเฮเกน Norgesmindevej 18, 2900 Helleruup

Det Kongelige Thailandske Generalkonsulat i Hvide Sande er lukket grundet Generalkonsulens bortgang. Henvendelse angående visum til Thailand skal foregå til den Thailandske Ambassade, København, Norgesmindevej 18, 2900 Helleruup


Vi vil fra Sawasdee Thai Dansk forening udtrykke vores dybe sorg over Generalkonsul Ib Thomsens bortgang i går den 21. oktober i Hvide Sande.
Ib Thomsen har siden sidste halvdel af 1980'erne beæret vores forening med sin deltagelse og støtte til vores arrangementer. Han var en ægte ven af Thailand, som ihærdigt fremhævede Thailands herligheder ved messer og udstillinger gennem alle årene. 
Vi har været utrolig glade for Ib Thomsens store engagement. Hans bortgang bliver et stort savn. Vore tanker går til Aase og familien.


Thai Festival 2014 er blevet aflyst.

16. august 2014

På grund af indtrufne omstændigheder er den tidligere annoncerede Thai Festival i Hvide Sande blevet aflyst.

Festivalen vil muligvis blive afholdt på et senere tidspunkt, som vil blive oplyst på Det Kongelige Thailandske Generalkonsulat- og på vores hjemmeside.

Den Kgl. Thailandske Ambassade har meddelt, at det stadig vil være muligt at få fornyet thailandsk pas i Hvide Sande denne dato. Dette vil forgå på

Det Thailandske Generalkonsulat, Stormgade 8, 6960 Hvide Sande.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ambassadens visumafdeling tlf.: 39 62 50 10 (hverdage Kl. 13:00 - 15:30)

เนื่องจากสถานการณ์ที่บังเกิดขึ้นโดยไม่คาดหวัง ไทยเฟสติวัล 2014 ณ เมืองHvide Sande ที่ประกาศก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิก

ไทยเฟสติวัลนี้อาจจะจัดขึ้นในภายหลัง ซึ่งจะมีการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เมืองHvide Sande. http://www.thai-consulate.dk/aktiviteter.asp และในเว็บไซต์ของสมาคมฯ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ประกาศว่าจะยังคงเป็นไปได้ เกี่ยวกับการบริการกงสุลสัญจรในเมือง Hvide Sande วันที่ 16 สิงหาคม 2557 จาก 09.00 – 16.00 น. 
สถานที่คือ
Det Kongelige Thailandske Generalkonsulat, Stormgade 8, 6960 Hvide Sande
 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย แผนกวีซ่า 
โทร. 
39 62 50 10 
(วันธรรมดา จาก 13:00 -15:30)


Sommerfest 2014
งานสังสรรค์ประจำปี 2557

ก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม...... Læs mere... 
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.facebook.com/
sawasdeethaidanskforening 


Se billeder klik Her...รูปภาพ คลิ๊ก ที่นี....


Sommerfest den 18. maj 2013

งานสังสรรค์ประจำปีของสมาคม สวัสดีไทย เดนิช
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 
Bønnerup Strand

Læs mere.... อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี่....
Se billeder.... ดูรูปภาพ คลิ๊ก ที่นี....


Thaifestival 2013

En vellykket Thai Festival i Aarhus 2013 med omkring 2.500 gæster.

 
Søndag den 8. september 2013 var der Thai Festival ved Moesgård Museum i Aarhus, hvor Moesgård Museum i samarbejde med Den Kongelige Thailandske Ambassade og Sawasdee Thai- Dansk Forening for Jylland og Fyn, med økonomisk støtte fra  Generalkonsulatet i Hvide Sande, TAT, Sverige, Thai Airways International PCL, og CPF Denmark A/S afholdt den 3. Thaifestival på Moesgård Museum.

Og sikke en dejlig dag! Med et besøgstal på omkring 2.500 må det vist siges at være en succes. Det var også min oplevelse, at folk hyggede sig, og det var der jo også kun god grundtil med al den dejlige thaimad, den flotte underholdning og det smukke håndværk – 

og ikke mindst det gode vejr!

 Jeg vil gerne sige tusind tak til Lek, Malee, Nok og Doe, som stod for munkeceremonien, tak til Sirirat, som stod for underholdning og børneleg, tak til toastmaster Nong Supaporn (Nong Plar), Nong Da, som lavede smagsprøver hele dagen og alle, der i tiden op til og på dagen har knoklet for at få festivalen til at fungere. Det er en stor glæde, at der er så mange, som gerne vil hjælpe til, og uden jeres indsats var det jo slet ikke blevet så god en dag. En særlig tak til Moesgård Museum og Museumsinspektør Khun Ulrik Høj Johnsen, som har taget tørnen som tovholder, og de studerende fra Aarhus Universitet.

Også en stor tak til de mange besøgende. Det gør mig glad og stolt, at vi kan samle så mange thailændere og danskere (og andre) til sådan et arrangement.

Klik her for at se billeder fra festivalen

Med venlig hilsen
Formand Suphan RuengkratokSommerfest den 26 maj 2012
งานสังสรรค์ประจำปีของสมาคม ณ 
Bønnerup Strand,
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี่........ Læs mere.... 
ดูรูปภาพ คลิ๊ก ที่นี่........
 se billeder....Thailand via Det Indiske Ocean, 2.-4. juni 2012 i Aarhus klik her....
 

Rejsevejledning, Thailand


www.facebook.com/
sawasdeethaidanskforening


News from Royal Thai Embassy
Copenhagen, Denmark


»» National Day Reception for Foreign Guests
Læs mere ..... 
Se billede ..........

»» Thai Day og afskedsrecetion H.E. Mr. Piyawat Niyomrerk den 8. september 2012
se billeder klik Her......

ประกาศเห็ดพิษ 
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี         2551 ของสมาคมสวัสดีไทย-       เดนิช  อ่านต่อ..
 

Billeder fra afskedsreception H.E. Fru Cholchineepan Chiranond klik HER.....


Nyttige Link

* Thai Consulat

* http://www.thaiembassy.dk/ 

* 
http://www.thaicom.dk(Thailandske Handelskontor)

* http://www.tourismthailand.se/

* http://thailand.um.dk/da.aspxสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก

* http://thailand.um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejse-til-thailand 

* Watpa Copenhagen

* WatThaiDenmark
Brahmavihara

* http://www.thaiairways.dk/

* http://www.nyidanmark.dk
/da-dk

* http://www.thaitangdaen-news.eu/

* Thai Nord Forening

* Dansk Thai Forening, Copenhagen

Sommerfest i Bønnerup 2011, læs mere klik HER..

Billeder klik HER...

25 års jubilæum +  sommerfest i Bønnerup 2010, Læs mere Klik HER...

Thaifestival 2013 Klik Her....

Thaifestival i Aarhus 2011, Billeder klik HER...


Tur til templet Wat Thai Denmark, Stenløse d. 25. - 26. september 2010, læs mere klik HER..


Meddelelse til kommende medlemmer.
Læs mere....

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast