ภาษาไทย Dansk                                                                                                              Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

lørdag den 19. maj 2018
 

Generalforsamling i Sawasdee Thai-Dansk Forening

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til den 34. ordinære generalforsamling

Lørdag den 19. maj 2018 kl. 13.00

i Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 3 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse for generalforsamlingen

6. Fastsættelse af kontingent

Ægtepar: ........................300 kr.

Enlige: ………………………...175 kr.

Unge mellem 18-24 år: ….100 kr.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget

8. Afstemning om indkomne forslag

I. (forslag fra medlemmer, der ønskes be-handlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 45 dage før gene-ralforsamlingen)

9. Valg til foreningens poster

I. Valg af bestyrelse. På valg er:

Suphan Ruengkratok (villig til genvalg)

Jens Aage Madsen (Villig til genvalg)

Nanna Ruengkratok Lang (villig til genvalg)

Jesper Nielsen (villig til genvalg)

II. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Yuwadee Petersen (villig til genvalg)

Wutthipong Phookhong Toft (villig til genvalg)

III. Valg af 1 revisor. På valg er:

Kurt Juul Sandgård (villig til genvalg)

IV. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er:

Viggo Toft Poulsen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

 

ประกาศ

สมาคมสวัสดีไทย เดนิช ขอประกาศแจ้งต่อสมาชิกทุก ๆ ท่านเข้าร่วม ในการประชุมสามัญใหญ่ประจาปี

ครั้งที่ 34

วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ Borgerhuset, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

ระเบียบการเสนอญัตติ

๑. เลือกตั้งประธานขององค์ประชุม

๒. เลือกตั้งคนจดรายงานการประชุม

๓. เลือกตั้งคนนับคะแนน 3 ท่าน

๔. รายงานกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว

๕. รายงานการบัญชีของสมาคมฯในรอบปีที่แล้ว

๖. การกาหนดอัตราค่าบารุงสมาชิก

คู่สมรส: ...........................300 โครนเน่อร์

โสด: ...............................175 โครนเน่อร์

เยาวชน อายุ 18-24 ปี: .......100 โครนเน่อร์

๗. การนาเสนอ และการอนุมัติงบประมาณ

๘. การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับ

I. (ข้อเสนอจากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสามัญใหญ่ในรอบปี จะต้องทาหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการอย่างช้าสุด 45 วันก่อนวันประชุมสามัญใหญ่)

๙. การเลือกตั้งตาแหน่งหน้าที่ของสมาคมฯ

I. การเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ที่ครบวาระ คือ

นาย สุพรรณ เรืองกระโทก (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาย Jens Aage Madsen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาง Nanna Ruengkratok Lang (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาย Jesper Nielsen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

II. การเลือกตั้งกรรมการสารอง ๒ ท่าน ผู้ที่ครบวาระ คือ

นาง ยุวดี Petersen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

นาย วุฒิพงศ์ Phookhong Toft (ยินดีรับเลือกตั้ง)

III. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ครบวาระ คือ

นายKurt Juul Sandgaard (ยินดีรับเลือกตั้ง)

IV. การเลือตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำรอง ผู้ครบวาระคือ

นาย Viggo Toft Poulsen (ยินดีรับเลือกตั้ง)

๑๐. อื่นๆ

 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast